Административни процедури

В последните години се забелязва тенденция към предлагане на все повече електронни услуги от държавната администрация като част от плана за развиване на т.нар. „електронно правителство“. Макар и администрацията да не е въвела все още всички услуги по електронен път, то тенденцията е категорична и административните услуги по електронен път са все по-достъпни и се използват все повече.

Административните наказания се налагат от държавни органи за нарушения на закона, които не са до такава степен сериозни, че да се третират като престъпления. Най-често налаганите санкции са глоби или лишаване от права. В практиката в бизнеса глобите са свързани основно с нарушения на данъчното, потребителското и трудовото законодателство. При гражданите глобите са свързани основно със Закона за движение по пътищата.

Регистрации, лицензи, разрешения

Повечето търговски дейности се упражняват свободно и единственото, което е нужно, е да има регистрирано търговско дружество (например ООД). В определени от закона случаи обаче се изисква да се получи съответно разрешение или лиценз или да се направи регистрирация в определен регистър, за да може да се упражнява дейността. Пример за такива дейности са предоставянето на туристически и туроператорски услуги, дейности по превоз, строителство, производство на храни, предоставяне на здравни услуги и др.

Прочети повече

Имам ли нужда от разрешение, лиценз или регистрация?

Имам ли нужда от разрешение, лиценз или регистрация? Опитните юристи в областта на административното право знаят дейностите, които изискват разрешение, лиценз или регистрация и могат да ви дадат безценна консултация. Те могат да спестят ненужни разходи в случаите, когато преценят, че дейността не се нуждае от разрешение, лиценз или регистрация или да подготвят документите по професионален начин, така че да няма притеснения за глоби или други санкции от държавната администрация.

Подготовка на документи и процедури

Когато искаш да получиш разрешение или лиценз за твоята дейност или си задължен по закон да се регистрираш, е от изключително значение документи да са перфектно подготвени. Всяка процедура има своите особености, а малките детайли могат да се окажат ключови за безпроблемното осъществяване на твоята дейност. Да знаеш предстоящите разноски по процедурата, да можеш да предвидиш правилно сроковете, може да се окаже от голямо значение за твоята професионална дейност.

С какво специалист в областта може да съдейства:

  • Изготвяне на становище относно сложен казус;
  • Експертна консултация;
  • Съдействие при изготвяне на нужната документация;
  • Представителство пред компетентните органи.

Обжалване на административни актове за бизнеса

Адвокатите от нашето адвокатско дружество могат да предложат съдействие по всякакви случаи на административни нарушения в бизнеса. Наказанията, които най-често се налагат на една фирма, са глоби. Те могат да бъдат и изключително сериозни, например глобите в процент от годишния оборот по Закона за защита на конкуренцията.

Важно е да се има предвид, че правна помощ може да бъде оказана не само след налагането на наказание, ами и преди това. Ето етапите, през които преминава едно административнонаказателно производство:

Прочети повече

Проверка

За да бъде наложено едно наказание, трябва да бъде установено нарушение. Законът предвижда строго формализирана процедура за всяка конкретна хипотеза. Констатирането на нарушение се извършва с акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Допускането на грешки в процедурата по установяване на нарушение може да бъде основание за последваща отмяна на наложеното наказание.

Законът дава възможност за възражения срещу акта като сроковете за това са много кратки, затова трябва да се действа бързо.

Налагане на наказание

Наказанието се налага след съставяне на АУАН чрез наказателно постановление. То се издава въз основа на установителния акт и с него се определя санкцията, която ще бъде наложена на фирмата – глоба, затваряне на търговски обект или нещо друго.

Обжалване

Наложеното наказание може да се обжалва по административен и по съдебен ред в тази последователност.

Най-често споровете с наказващите органи се решават по съдебен ред. Сроковете тук също са кратки, а професионалната помощ е необходима повече, отколкото на предходните етапи.

При обжалването по съдебен ред може да бъдат оспорени фактическата обстановка, наличието на нарушение, размерът на наказанието и процедурата по неговото налагане.

Обжалване на административни актове за гражданите

Процедурата по налагане на наказания за административни нарушения за гражданите е идентична с тази за бизнеса. Основната разлика е, че санкциите често са значително по-ниски. Поради това и разходите по обжалване и оспорване на наказанията чисто икономически не винаги са оправдани.

Най-често биват обжалвани глобите, налагани от КАТ по Закона за движение по пътищата. В голяма част от случаите наказателните постановления биват отменяни поради некоректно съставени актове от служителите на полицията или неправилно проведена процедура.

Прочети повече

 

Акт за установяване на административно нарушение

С акт за установяване на административно нарушение започва наказателната процедура. В него се описва фактическата обстановка около нарушението, т.е. кой, кога и какво е извършил, както и кои са конкретните законови правила, които са нарушени.

Въз основа на акта впоследствие се налага наказание като органът, издаващ акта е различен от органа, налагащ наказанието. Срещу акта може да бъде подадено възражение. Възраженията задължително се вземат предвид от наказващия орган.

Наказателно постановление

Издаването на наказателно постановление е същинското налагане на наказание. То може да се обжалва по административен и по съдебен ред. Не е необходимо преди това да е подадено възражение срещу акта за установяване на административно нарушение, но понякога помага.

Най-често споровете се решават по съдебен ред. За целта е необходимо да се подаде жалба, която се разглежда от съда в съдебно заседание.

Резултат от оспорването

Оспорването на наложеното наказание може да доведе до три резултата:

  1. Отмяна на наказанието

Това е идеалният вариант. Наказанието се отменя напълно.

  1. Намаляване на размера на наказанието

Това е друг възможен вариант, приложим в случаите, когато е налице нарушение, но наложената санкция е прекомерна. Съдът може да намали наказанието, но не и да го измени.

  1. Потвърждаване на наказанието

Наказанието може да бъде потвърдено и изцяло, ако съдът прецени, че то е законосъобразно. Това, което със сигурност не може да се случи в резултат на обжалването обаче, е наказанието да бъде увеличено.

Всякакви промени в наложеното наказание могат да бъдат направени единствено в интерес на засегнатото лице.

Пребиваване на чужденци

България като страна членка на Европейския съюз е изключително атрактивна за чуждестранния бизнес и частни лица. Свободата на движение в Съюза привлича много чужденци от страни извън ЕС, а ниските данъци привличат бизнес от цял свят. Как обаче може едно лице да пребивава дългосрочно на територията на България, без да се притеснява, че нарушава някое административно правило?

Правилата относно пребиваването на граждани на Европеския съюз и чужденци от други държави извън ЕС са различни.

Прочети повече

 

Граждани на ЕС

Гражданите на ЕС се ползват с привилегии относно пребиваването си в държавите членки. В България гражданин на ЕС може да пребивава до 3 месеца, без да му е необходимо каквото и да е разрешение, удостоверение или друг документ. Свободата на движение е уредена както на европейско ниво, така и от националното законодателство на България.

Ако гражданинът на ЕС реши да пребивава за период по-дълъг от 3 месеца в България, той трябва да се регистрира в Дирекция „Миграция“ към Министерство на вътрешните работи. Процедурата е задължителна и е свързана с подготовка на набор от документи, които в практиката най-често се подготвят от адвокат. При успешно приключване на тази процедура гражданинът на Европейския съюз се снабдява с удостоверение за продължително или постоянно пребиваване за определен срок. От този облекчен режим могат да се ползват и членовете на семейството на гражданина на ЕС. Адвокатът може съдейства за получаването на разрешение, независимо дали клиентът се намира на тереторията на България или не.

Чужденци извън ЕС

Положението на чужденците извън ЕС е по-различно. За тях не важи свободното движение на хора в Европейския съюз и за да влезнат в България им е необходима виза. България има двустранни договори с някои държави, в които определя облекчен режим за получаване на виза. Ако няма такъв договор, се прилагат общите правила относно получаване на виза.

В зависимост от вида на визата чужденецът има право да пребивава в България за определен период от време. Ако чужденецът реши да извършва търговска дейност в България или иска да живее продължително или постоянно, той ще се нуждае от разрешение за пребиваване.

Основанията за получаване на разрешение за пребиваване на чужденци извън ЕС са значително по-формализирани и до получаването на крайното разрешение може да мине доста време. Обменът на официални документи между държавите изисква поставянето на апостил от съответната институция. След това документите следва да се преведат и легализират по надлежен ред, за да могат да послужат пред българските органи.

Развиване на търговска дейност

В случай че чужденец развива търговска дейност предимно в България, независимо дали е гражданин на ЕС или не, той следва да се регистрира в Националната агенция по приходите, да заплаща данъци и осигуровки. В областта на данъчното и осигурителното право има множество усложнения и детайли, които са в експертизата на данъчните адвокати.

Остави бюрокрацията на нас.

Изпрати запитване