Процедура по възлагане на обществена поръчка – как да участвам?

Вече знам какво представляват обществените поръчки, кой може да ги възлага и какви са изискванията към мен като участник. Време е да науча малко повече за видовете процедури за възлагане на обществени поръчки и какво точно трябва да направя, за да участвам в тях.

Кои са процедурите, в които мога да взема участие:

 • открита процедура – при нея всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
 • ограничена процедура – мога да участвам в нея, само ако съм получил покана след предварителен подбор от страна на възложителя.
 • състезателна процедура с договаряне – тук възложителят провежда преговори с кандидати, получили покана след проведен предварителен подбор. Като основа за провеждане на преговорите кандидатите подават първоначални оферти.
 • договаряне с предварителна покана за участие – важи казаното в предходната точка.
 • договаряне с публикуване на обявление за поръчка – и тук важи казаното в предходната точка.
 • състезателен диалог – всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие, а възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, които отговарят на неговите изисквания. След това възложителят кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти.
 • партньорство за иновации – при тази процедура възложителят провежда преговори с допуснатите кандидати след предварителен подбор с цел да установи партньорство с един или повече партньори, които да извършват определена научноизследователска и развойна дейност.
 • договаряне без предварително обявление – тук възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.
 • договаряне без предварителна покана за участие – важи казаното в горната точка.
 • договаряне без публикуване на обявление за поръчка – отново важи казаното в горната точка.
 • конкурс за проект –  при тази процедура пък възложителят придобива план или проект (основно в областите на градското и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или на обработката на данни), избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди. Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен.
 • публично състезание – при нея всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
 • пряко договаряне – и тук възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.

Видът на процедурата зависи от това дали възложителят е публичен, или секторен, както и от вида на самата обществена поръчка. Състезателен диалог например може да бъде избран като процедура, когато обществената поръчка е твърде сложна, за да може възложителят правилно да определи ценовата рамка или техническата спецификация. Такава би могла да бъде една поръчка, свързана с предоставяне на специализирана правна помощ.

При обществени поръчки  в областта на отбраната и сигурността могат да се приложат само ограничена процедура, договаряне с публикуване на обявление за поръчка, състезателен диалог или договаряне без публикуване на обявление за поръчка.

Кандидат или участник в процедура по възлагане на обществена поръчка?

Участвайки в процедура по възлагане на обществена поръчка, според закона, мога да бъда “кандидат” или “участник”. Така, в зависимост от етапа и вида на процедурата, в която ще взема участие, като кандидат трябва да подам заявление за участие, а като участник – подавам оферта.

Според ЗОП съм кандидат, когато съм подал заявление за участие в:

 • ограничена процедура;
 • състезателна процедура с договаряне;
 • договаряне с предварителна покана за участие;
 • договаряне с публикуване на обявление;
 • състезателен диалог;
 • партньорство за иновации или
 • участвам в ограничен конкурс за проект.

Законът ме определя като участник, когато съм представил оферта или проект, или съм поканен да участвам в преговори.

А как точно да участвам?

Трябва да подам офертата или заявлението си за участие на български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.

Заявлението за участие трябва да съдържа информация относно личното ми състояние като кандидат и критериите за подбор, а офертата – техническо и ценово предложение.

Важно! Имам право да представя само една оферта. За да бъда годен участник в процедурата по възлагане на обществена поръчка, е изключително важно при изготвяне на офертата си да се придържам точно към обявените от възложителя условия!

Разбира се, до изтичане на срока за подаване на заявление за участие или оферта, мога променя, допълня или оттегля заявлението/офертата си.

Какво трябва да съдържат моите заявление за участие или оферта?

При подготовката на заявлението за участие или офертата съм длъжен да спазвам изискванията на възложителя. Освен това, в зависимост от това дали подавам заявление за участие, или оферта, трябва да спазя и още няколко изисквания на закона.

Към заявлението си за участие трябва да приложа също и:

 • Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. Образец на документа мога да намеря на сайта на Агенцията по обществени поръчки. 
 • Документи за доказване на предприетите от мен мерки за надеждност, когато е необходимо. Такива документи ще са нужни, в случай че са налице основания за отстраняването ми, но въпреки това съм предприел определени мерки, които доказват надеждността ми като кандидат – например ако докажа, че съм си погасил определени задължения или съм си изплатил дължимото обезщетение в резултат на извършено от мен нарушение или престъпление.
 • Ако участвам като обединение, което не е юридическо лице (например гражданско дружество или холдинг), е нужно да представя и копие от документ, от който е видно правното основание за създаването на дружеството, както и определена информация във връзка с конкретната обществена поръчка (права и задължения на участниците в обединението; разпределение на отговорността между тях, както и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението).

Когато подавам оферта, тя трябва да съдържа техническо предложение и ценово предложение. Техническото предложение включва:

 • пълномощно, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
 • предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възожителя;
 • декларация за съгласие с клаузите на приложения към обявлението проект на договор за обществена поръчка;
 • декларация за срока на валидност на офертата;
 • декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
 • мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят (ако се доставят стоки);
 • друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

Ценовото предложение пък съдържа предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение.

Важно! Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в офертата си трябва да посочва конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.

Важно! В заявлението си за участие или офертата си мога да посоча информация, която смятам за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато съм се позовал на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Какви са критериите за оценка на моята оферта?

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии:

 • най-ниска цена;
 • ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл;
 • оптимално съотношение качество/цена (което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка).

Избраният критерий за възлагане се посочва от възложителя в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, както и в документацията за обществена поръчка.

А как да си подам офертата/заявлението за участие?

Документите за участие в процедурата мога да подам лично или чрез упълномощен от мен представител на адреса, посочен от възложителя. Мога да ги изпратя и чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

 • наименованието на кандидата или участника (включително участниците в обединението, когато е налице такова);
 • адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес
 • наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Мога да подам документите си и по електронен път, когато възложителят е предвидил такава възможност и я е посочил в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в обявата.

След като съм наясно с всичко това и съм изпълнил необходимите изисквания, остава само да стискам палци и да се надявам да бъда избран за изпълнител на обществената поръчка.

Оригинална публикация: pravatami.bg