Правни услуги за бизнеса – подготовка на документи, правно становище, посредничество при сделки.

Най-популярните услуги в сферата на бизнеса са свързани с изготвянето на договори, предоставянето на бизнес консултация и уреждането на вътрешни за бизнеса отношения. В последната категория попадат отношения със съдружници, партньори, инвеститори и служители.

Изготвяне на договори

Всички външни отношения на една фирма минават през сключването на договори. Важно е всеки договор да бъде изготвен с грижа за интересите на бизнеса от добър специалист. Сключването на договор не е просто формалност. Добрият договор е гаранция за изпълнение на уговорките и създава сигурност в отношенията. Зле написаният договор може не само да породи спорове, но да доведе до проблеми и от данъчно и счетоводно естество.

Прочети повече

Как се подготвя един договор?

Важно е да се подходи различно според типа на отношенията, които се уреждат с договора. По един начин се урежда договора, когато е между равнопоставени лица и по друг – когато е с потребители/клиенти.

  1. Договори с партньори и доставчици

За да бъде подготвен един договор в писмена форма, е важно на първо място да бъде постигнато съгласие между страните за клаузите на договора. Това съгласие в последствие се материализира в основните клаузи на договора. Те определят правата и задълженията на всяка от страните, начина на изпълнение, цената и срок на договора. На базата на постигнатото съгласие адвокатът изготвя съответния договор, като преценява всички необходими законови изискванияи. В тази част от процеса клиентът получава готовия договор, а адвокатът извършва всички необходими проверки “зад сцената”. По този начин клиентът може да се концентрира върху най-важното за него – бизнеса. Договорът може да съдържа и допълнителна информация. Тя определя как ще се осъществява комуникацията между страните, каква ще бъде отговорността при неизпълнение, как ще се прекратява договора и други.

  1. Договори с клиенти и потребители

Всяка фирма се нуждае от уреждане на отношенията със своите клиенти. При голям обем от дейност това се случва с общи условия. Общите условия посочват правилата, при които един търговец продава своите продукти или услуги. Тези правила са общовалидни за всички потребители. Съдържанието на общите условия до голяма степен се определя от закона и е изключително важно да бъде съобразено с него. Друг вариант, приложим при по-малки обеми дейност, е фирмата да сключва отделни договори с всички свои клиенти. Пример за това би била софтуерна компания, изготвяща софтуер по поръчка. В този случай с всеки клиент могат да бъдат уговорени индивидуални условия за изпълнение и плащане. Тук е удачно да се създадат типови договори, които бързо и лесно да могат да се нагаждат за нуждите на всяка конкретна сделка.

Как се сключва един договор?

Договорът се сключва от лице с представителна власт. Такова лице е управителят или изпълнителният директор на фирмата, който е посочен като такъв в Търговския регистър. Възможно е договорът да се сключи и от трето лице с пълномощно. За пълномощните законът предвижда специфични правила, приложими към различни хипотези. Понякога законът изисква договорът да се сключи в определена форма – например нотариален акт при сделка с недвижим имот или проста писмена форма при договор за дарение.

Бизнес консултации

Правната сигурност е важна за бизнеса. Тя обаче не винаги е лесно постижима. Всеки, който управлява бизнес под една или друга форма, има поне минимални познания в областта на правото – как се сключват договори, как се уреждат отношенията със служители, как се декларират и внасят данъци. Тези познания обаче рядко са достатъчни. За една фирма е важно да има бърз и лесен достъп до правна помощ във всякакви ситуации. Ние предлагаме различни възможности за правни консутлации:

Прочети повече

Консултация по телефона

Това е най-бързият начин за получаване на съвет в конкретна ситуация. Бърз въпрос – бърз отговор. Телефонната консултация е удачна, когато не е необходимо да се представят и разглеждат документи при прости казуси, които не изискват задълбочено проучване.

Писмена консултация

Понякога коректният отговор на даден въпрос, изисква по-задълбочено проучване и подготовка на писмено становище. Това най-често се случва, когато е необходимо да се прегледат документи и когато отговорът на въпроса не е достатъчно прост, че да бъде изяснен по телефона. В писменото становище могат да се анализират различни детайли от даден казус и да се дадат алтернативни решения.

Консултация на място

В някои особени ситуации адвокат може да предложи и съдействие на място. Така, например, ако е необходимо да сключиш договор с партньор и предстоят преговори, е добре да имаш юрист до теб. Той ще съдейства с правни съвети и ще може незабавно да идентифицира правните проблеми и да защити интересите ти. Най-често консултации в областта на бизнеса са необходими, за да се провери дали са спазени конкретни регулации. Така, например, при планиране на рекламна кампания по имейл, е важно да се получи становище, което да установи дали кампанията отговаря на изисквания на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. Често срещани са и въпроси, свързани с данъчна оптимизация или получаването на определен лиценз или разрешително.

Вътрешни отношения в бизнеса

Отношенията в едно търговско дружество между съдружниците се уреждат от корпоративното право, а тези със служителите – от трудовото и осигурително право. Отношенията с инвеститори пък се уреждат основно от търговското право. Всички тези отношения са коренно различни едно от друго и всяко крие своите специфики.

Прочети повече

Отношения между съдружниците.

Отношенията между съдружниците се уреждат най-често с дружествения договор на фирмата. Законът не позволява съществени отклонения, затова и когато говорим за ООД, много рядко могат да се предвиждат специфични отношения между съдружниците. Такива например са някой да не участва в печалбата за дадена година, друг да не може да пречи на общото събрание да взима решения по специфични въпроси или пък обратното – да може да налага вето върху такива. Такива хипотези са възможни само при акционерните дружества. Споровете между съдружници са рядкост в България, но понякога все пак се случват. Възможно е някой партньор да се дезинтересира от бизнеса и да спре да изпълнява задълженията си. В този случай е възможно да се стигне до съд и съдружникът да бъде изключен.

Отношения със служители

Трудовото право създава най-много като количество и като разнообразие казуси. Най-често срещаните проблеми са свързани с прекратяването на трудови договори. В България законът дава изключително висока защита на работниците и е важно всяко уволнение да бъде законосъобразно и подкрепено с необходимата документация. Често се случва уволненията да бъдат оспорвани от неправомерно освободени служители и да бъдат отменяни от съда. В тези случаи работодателят търпи големи загуби. Друга важна страна на трудовите отношения са измененията на договорите със служителите – преназначаване, промяна на условия, командировки, бонуси и други. Всяко подобно действие трябва да бъде консултирано с юрист.

Отношения с инвеститори

Отношенията с инвеститори се уреждат най-често с договори. Има различни възможности един бизнес да получи инвестиция – заем, кредит, дялово инвестиране. За всеки от посочените случаи законът предвижда различни правила, които трябва да бъдат спазени. Това важи особено при сключването на договори, с които се продават дялове в компанията, т.е. се прехвърлят части от капитала. Тъй като тук се преминава и през административна процедура, е важно всички книжа да бъдат изрядни. Заемите пък са основно средство за прехвърляне на средства между бизнеси. Когато те се сключват с външни за фирмата лица, е важно договорите да бъдат съпътствани от обезпечения под формата на ипотеки, залози и други правни форми, които изискват намесата на адвокат.