Какво е обществена поръчка?

Реших да участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка. Дотук добре, но се оказва, че не съм напълно наясно що е то обществена поръчка и какво точно трябва да направя, за да участвам в нея. Май ще е най-добре първо да намеря отговор на тези въпроси и едва тогава да пристъпя към действие.

Що е то обществена поръчка?

Обществената поръчка (наричана също и публичен търг) е административна процедура за възлагане на поръчка за доставки на стокиизвършване на услуги или строителни работи, които се осъществяват в рамките на публичния сектор. В хода на тази процедура различните участници се конкурират помежду си със своите оферти, а възложителят (най-често някой държавен орган или общината) избира най-добрата оферта и възлага изпълнението на поръчката на този, който я е предложил. Например: община X се нуждае от фирма, която да събира и извозва битовите отпадъци на територията й. За целта стартира процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “събиране и извозване на битови отпадъци в община X”. Явяват се три фирми, които представят своите оферти за начина, по който биха извършвали услугата. След края на процедурата е избрана фирма Y. А след сключване на договор за обществена поръчка, фирмата започва изпълнението й – събира и извозва отпадъците в общината.

Възможно е обществената поръчка да има смесен характер. Може например да съчетава дейност по доставка на стоки с предоставяне на някаква услуга (доставка на техника и нейното поддържане в изправно състояние).

Важно! Съществуват и т. нар. “запазени обществени поръчки”. Те се възлагат на:

 • специализирани предприятия;
 • кооперации на хора с увреждания;
 • стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика приема Списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на тези субекти.

Кой може да възлага обществени поръчки?

Лицата, които планират, провеждат и отчитат резултатите от проведените обществени поръчки се наричат “възложители”. Законът за обществените поръчки (ЗОП) разделя възложителите на “публични” и “секторни”. Най-общо казано, публичните възложители са органите на държавна власт (например министър-председател, министри, председатели на държавни агенции и комисии, областни управители, кметове и др.), президентът, ръководителите на дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина, лицата представляващи лечебни заведения и различни публично-правни организации (НОИ, НЗОК, ВУЗ-ове). Пълният списък на публичните възложители на обществени поръчки мога да видя тук:

 • президентът на Република България;
 • председателят на Народното събрание;
 • министър-председателят;
 • министрите;
 • омбудсманът на Република България;
 • управителят на Българската народна банка;
 • председателят на Конституционния съд на Република България, административните ръководители на органите на съдебна власт, които управляват самостоятелни бюджети, както и административните ръководители на прокуратурите в страната;
 • областните управители;
 • кметовете на общини, на райони, на кметства, както и кметските наместници, когато са разпоредители с бюджет;
 • председателите на държавните агенции;
 • председателите на държавните комисии;
 • изпълнителните директори на изпълнителните агенции;
 • ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, включително обособени структури на органите на изпълнителната власт, когато са юридически лица и разпоредители с бюджет;
 • представляващите публичноправните организации (НОИ, НЗОК, висши учебни заведения и др.)
 • ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации;
 • представляващите лечебните заведения – търговски дружества съгласно Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
 • Обединенията на горепосочените възложители;
 • ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители.

Секторните възложители са:

 1. представляващите публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко секторни дейности;
 2. представляващите търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко секторни дейности;
 3. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване потребности на секторни възложители.

Секторни са дейностите, свързани с природен газ и топлинна енергия, електроенергия, водоснабдяване, транспортни услуги, експлоатация на географска област и пощенски услуги.

Възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки. Тази възможност обаче не може да се използва за разделяне на обществените поръчки, за да се заобиколи закона (тоест да постигна забранен от правото резултат чрез “уж” законни средства).

Възможно е, също така, една обществена поръчка да бъде възложена съвместно от двама или повече възложители.

Кой може да участва в процедура по възлагане на обществена поръчка?

Мога да участвам, ако съм българско или чуждестранно физическо (гражданин) или юридическо лице (фирма) или техни обединения и отговарям на предварително обявените от възложителя, както и посочените в закона условия. Участник може да бъде и  всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

На какви условия трябва да отговарям, за да съм изряден участник?

Условията, посочени в ЗОП са толкова много, че свят да ти се завие. Важно е да отговарям на всички, за да ме допуснат до участие в публичен търг.

Важно! Ще бъда отстранен от участие в  процедурата по възлагане на обществена поръчка (винаги и безкомпромисно!), в случай че:

 • съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран за няколко изчерпателно посочени в закона случая: престъпления:
  • против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари (например избягване на установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, укриване на задължителни осигурителни вноски или създаване/използване на фондация, която не извършва/извършва привидно обявената при регистрацията й дейност с цел получаване на кредити, освобождаване от данъци или получаване на имотни облаги и др.;
  • подкуп;
  • участие в организирана престъпна група;
  • престъпление против собствеността – кражба, грабеж, измама, противозаконно увреждане на чужда вещ, присвояване и др.
  • престъпление против стопанството – например ако съм изпаднал в неплатежоспособност търговец и не съм уведомил съда за това в срок от 30 дни от спирането на плащанията към кредиторите си или допускане на производство на недоброкачествени промишлени изделия и др.
  • Престъпление, обявено за тероризъм;
  • Трафик на хора;
  • Престъпления против трудовите права на гражданите – попречване на някого да постъпи на работа или принуждаването му да напусне работа поради неговата раса, народност, религия, политически убеждения, произход или други дискриминационни критерии;
  • Приемане на работа на лице, ненавършило 18-годишна възраст без надлежно разрешение от Инспекцията по труда;
  • Престъпления против околната среда – замърсяване на почвата, въздуха, подземни води, морски води и др. или пък пускане в експлоатация предприятие преди да бъдат поставени в действие необходимите пречиствателни съоръжения. 
 • съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за аналогични на изброените престъпления в друга държава членка на ЕС или трета страна (която не е член на ЕС).
 • имам задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски (и лихвите по тях) към държавата или към общината, в която се намира седалището на възложителя, както и моето (ако съм юридическо лице). Също и ако имам аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен. 
 • е налице неравнопоставеност – в случаите, в които при подготовката за възлагане на поръчката, възложителят е провел пазарни консултации и е потърсил съвети от участници на пазара, като е нарушил принципите на прозрачност и недискриминация (и така тези участници имат предимство пред останалите).
 • Бъде установено, че:
  • съм представил документ с невярно съдържание, напр. декларация, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
  • не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
 • е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка съм нарушил Кодекса на труда във връзка със забраната за едностранно изменение на трудовото правоотношение от работодателя; задължението за плащане на трудово възнаграждение; изискванията за минимална възраст за приемане на работа или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен;
 • е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен, (например роднина съм на лице, член на държавния орган, възложител на обществената поръчка);
 • Мога да бъда отстранен от участие и по преценка на възложителя, в случай че:
  • съм обявен е в несъстоятелност;
  • съм в производство по несъстоятелност;
  • съм в процедура по ликвидация;  
  • сключил съм извънсъдебно споразумение с кредиторите си или съм преустановил дейността си,
  • а в случай че съм чуждестранно лице – ако се намирам в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен;
 • лишен съм от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
 • сключил съм споразумение с други лица (картел) с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
 • доказано е, че съм виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга (и това неизпълнение е довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции) с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
 • опитал съм да:
  • повлияя на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
  • да получа информация, която може да ми даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Освен посочените в закона изисквания, възложителят на обществената поръчка може да определи критерии за подбор на участниците. Тези критерии могат да се отнасят до:

 • годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (вписване в търговския и/или съответене професионален регистър);
 • икономическо и финансово състояние (реализиране на определен минимален общ оборот; положително съотношение между определени активи и пасиви и др.);
 • технически и професионални способности (необходимите човешки и технически ресурси, както и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.

Къде мога да намеря информация, свързана с обществените поръчки?

В специално създадения за целта публичен Регистър на обществените поръчки към Агенцията по обществените поръчки (АОП) мога да намеря цялата информация относно публичните покани за участие; информация за вече възложени обществени поръчки; за изпълнени договори за такива поръчки и въобще всичко, което ме интересува по темата. Възложителите могат да публикуват в Регистъра обявление за процедурите за възлагане на обществени поръчки, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца.

Оригинална публикация: pravatami.bg