Мога ли да заложа търговското си предприятие?

Във всеки бизнес идва момент, когато трябва да се поеме значителен, но все пак премерен риск. Аз съм търговец и имам нужда от свежа инвестиция (заем), за да развия бизнеса си на следващо ниво. За да обезпеча задължението си, решавам да заложа собственото си търговско предприятие. Но как точно става това?

Какво трябва да знам за особения залог?

Залогът винаги възниква по повод друго предхождащо го събитие. В случая това ще е паричният заем или кредит, който аз ще взема, за да инвестирам в предприятието си. Залогът има ролята на гаранция, че ще изпълня задължението си. Има два вида залози – обикновен и особен. При обикновения залог трябва да предам вещта на лицето, в чиято полза правя залога, т.нар. заложен кредитор (например ако залагам планинското си колело срещу някаква сума, трябва да предам и самото колело). От другата страна стоя аз в позиция, която законът нарича “залогодател”. С развитието на търговските отношения обаче се е появил и вторият вид залог – особеният. Характерното за него е, че след като учредя залога, няма нужда да предавам обекта на залога (например автомобил, машини и съоръжения и др.) на заложния кредитор, а той остава у мен. Целта на това разрешение е да мога да се възползвам максимално от качествата на заложения обект и да продължа да извличам всички възможни ползи от него. Това е причината този залог да се прилага основно в отношенията между търговци. Така имам възможност сам да събера нужните средства, за да се издължа на заложния си кредитор. Във всички случаи, за да е действителен особеният залог,  аз трябва да съм търговец или някое от следните лица:

 • занаятчия;
 • физическо лице, занимаващо се със селскостопанска дейност или
 • хотелиер.

Залог на търговско предприятие – що е то?

Единственият начин да заложа търговското си предприятие е, като учредя особен залог върху него. Чрез залога на предприятието си аз получавам необходимите средства, а кредиторът – обезпечение на задължението. Знам, че търговското предприятие представлява съвкупност от права, задължение и фактически отношения. Освен върху предприятието като цяло, залогът разпростира своето действие и по отношения на всичко, включено в него като:

 • машини;
 • права върху индустриална собственост (права върху регистрирани от мен патенти, търговски марки и др.);
 • недвижими имоти;
 • движими вещи – коли, техника и т.н;
 • дялове от участие в други търговски дружества;
 • вземания;
 • безналични ценни книги и др.

Възможно е да прехвърля някои от тези обекти и без да продавам цялото предприятие. Ако искам залогът да продължи да тежи върху тях или ако заложният кредитор ми е поставил такова условия, трябва да предприема действията описани в следващия параграф. В допълнение трябва да знам, че мога да учредя особения залог за обезпечаване на собствено или на чуждо задължение (например на познат търговец).

Как да заложа търговското си предприятие?

За да е действителен залогът,  аз и заложният кредитор трябва да сключим писмен договор с нотариална заверка на подписите. Когато предприятието е дружество с ограничена отговорност (ООД) или акционерно дружество (АД), общото събрание на съдружниците или акционерите трябва да вземе решение  за учредяването на залога с мнозинство от ¾. Важно!  След сключването на договора залогът непременно трябва да бъде вписан  в Централния регистър на особените заложи (ЦРОЗ) и в Търговския регистър. Вписването в ТР поражда действие на залога, а това в ЦРОЗ дава допълнителна възможност на заинтересованите лица да разберат за учредяването му. Смисълът на един залог е да се даде право на лицето, в чиято полза е учреден, да може да се удовлетвори по някакъв начин от заложеното имущество. Има  специални правила в тази насока:

 • не мога да отчуждя търговското предприятие без съгласието на заложния кредитор. Да отчуждя означава да прехвърля предприятието си на друг чрез правна сделка (например чрез продажба, замяна, дарение и т.н.);
 • залогът е противопоставим на трети лица от момента на неговото вписване. Това означава, че правото на заложния кредитор да се удовлетвори от залога има предимство пред правата на всички лица, възникнали след датата на вписване на залога (например ако се учреди нов залог или предприятието бъде продадено след вписването, това няма да навреди на правата на кредитора и той ще може да получи дължимото въпреки нововъзникналите права на други лица.)

Учредяването на залог върху търговското предприятие може да бъде разделено на два основни етапа – задължителен и условен. Задължителният етап включва извършването на следните действия:

 1. да сключа писмен договор за залога с нотариална заверка на подписите;
 2. да поискам вписване на договора за залог в Търговския регистър(ТР) 

Условният етап може да се извърши по инициатива на заложния кредитор и цели да осигури по-голяма защита на неговите права.Повече за него  мога да прочета тук – линк към другата статия) NB! Залогът се счита за учреден с вписването му в Търговския регистър и от този момент заложният кредитор получава защита на правата си спрямо предприятието в неговата цялост. Какво става обаче, ако само отделна част от него бъде отчуждена, например недвижим имот? В общия случай залогът няма да се разпростре върху нея, освен ако не бъдат извършени допълнителни действия (вписвания). За да може залогът да продължи да действа спрямо отделните елементи на предприятието и след отчуждаването им, трябва да се поиска вписването им в специален регистър (зависи от вида на обекта), наред с вписването им в ТР. В случая с недвижимия имот това ще означава извършване на допълнително  вписване на залога в службата на Имотния регистър по местонахождението на имота.

Погасяване на залога

Съществуват различни основания за погасяването на залога. Основният е да изпълня задължението си към кредитора – щом направя това, мога да поискам заличаването на залога. Други варианти за погасяването на залога са кредиторът да опрости задължението ми, то да се погаси по давност и да направя възражение пред съд и др. За да бъде действително погасяването на залога, трябва да поискам заличаването му от Търговския регистър. Мога да подам заявлението сам или да упълномощя адвокат за това. Към заявлението за заличване трябва задължително да приложа:

 • писменото съгласие на кредитора;
 • документ, удостоверяващ начина на погасяване на изпълнението на задължението ми;
 • декларация за истинността на заявените обстоятелства.

Важно! Вписването има действие за 5-годишен срок от датата на  първоначалното му извършване. Ако кредиторът не пристъпи към изпълнение или не поднови вписването в този срок, мога да поискам служебно заличаване и без да прилагам писмено съгласие от кредитора. Заявлението се разглежда от длъжностно лице по вписванията, което може да го приеме или да постанови отказ. В случай на отказ имам право да обжалвам в 7-дневен срок от получаването пред окръжния съд по постоянния ми адрес.

Оригинална публикация: pravatami.bg