Преглед на договор от адвокат

Много често в бизнеса се налага една фирма да работи с договори, които й предлагат нейните търговски партньори. Най-често това са доставчици на стоки и услуги, които са свикнали да използват свои документи в оборота си. Тъй като тези документи се изготвят само от едната страна, често те са направени така, че да защитават основно нейните интереси. Затова е добре в рамките на преговорите по една сделка да бъде предвиден преглед на договор от адвокат.

Какви съвети може да даде един адвокат за договор?

Когато адвокат преглежда договор, той първо се запознава с това какво клиентът цели в сделката и какъв е контекстът на отношенията. Това е необходимо, за да се установи, които елементи са по-важни за страната, която защитава и с кои може да се направи компромис. Адвокатът дава оценка относно следното:

  1. Дали всички клаузи от договора са законни;
  2. Дали има неравноправни клаузи;
  3. Дали има отношения, които не са уредени с договора

Незаконните клаузи са такива, които противоречат на закона. Макар и рядко, се случва те да присъстват в договорите. Тези клаузи не пораждат действие и трябва да се коригират или премахнат.

Неравноправните клаузи създават повече права за едната страна отколкото е справедливо. Тези условия трябва да бъдат коментирани и балансирани чрез взаимни отстъпки и компромиси.

Рядко в един договор страните могат да уредят всички отношения помежду си. Затова празнините се запъват от законови разпоредби. При преглед на договор от адвокат обаче могат да се установи липса на уговорки, които в последствие да затруднят търговския оборот или пък да доведат до потенциален спор между страните.

Ревизия на договор от адвокат

Адвокат, специалист по търговско и гражданско право, не просто ще прегледа и коментира договора, ами ще направи конкретни предложения за неговото изменение. Добрият адвокат ще посочи кои изменения са необходими и важни за неговия клиент и клаузи, макар и не напълно справедливи, могат да бъдат приети.

Адвокатът може да подготви и съпътстващи документи – анекси или приемо-предавателни протоколи, установяващи изпълнението на договора.

Колко струва преглед на договор от адвокат?

Цената, разбира се, зависи от обема на договора и съпътстващите го документи. Обикновено обаче преглед на договор заедно с консултация от адвокат излиза около 150 лв. Възможно е към услугата да бъдат включени и две ревизии на договора. Това може да бъде полезно, ако насрещната страна на свой ред направи изменения в документа, които е добре отново да се прегледат от адвокат за съвещателно мнение.

Увери се, че интересите ти са защитени. Заяви преглед на договор

Събиране на просрочени задължения

В търговския оборот просрочването на задължение е често срещано. Това е един от големите рискове в бизнеса и тенденцията за България е задлъжнялостта между фирмите да се увеличава по своя обем. Събирането на вземания обикновено преминава през три стъпки, които е добре да бъдат извършвани от адвокат.

1. Покана за плащане или изпълнение (доброволно уреждане на отношения)

В някои ситуации тази стъпка е задължителна по закон, а в други е по-скоро препоръчителна. Изготвянето на покана за плащане от адвокат често се приема като свидетелство за сериозността на намеренията на страната, която има просрочено вземане.

Практиката е с поканата да се даде срок за плащане или изпълнение на задълженията, след което да се премине към съдебни действия. Понякога може да удачно да бъде изпратена и нотариална покана. Тази покана се изпраща от нотариус, който удостоверява нейното получаване от длъжника.

2. Съдебни действия

Ако поканата за плащане не даде резултат или пък доброволното уреждане на отношенията изначално е безпредметно, трябва да се премине към съдебни действия. Тук съдействието от адвокат е задължително.

Необходимо е вземането, което се претендира, да бъде признато от съд, за да може в последствие да се стигне до принудително изпълнение. При събирането на просрочени задължения обикновено се минава през два етапа:

  1. Заповедно производство (безспорно – задължението не се оспорва от длъжника);
  2. Исковото производство (решава се правен спор – длъжникът не признава задължението си.

И в двата случая производството трябва да приключи с акт на съда, с който длъжникът се осъжда да изпълни задължението си.

3. Изпълнително дело

Актът на съда се нарича още изпълнително основание. Това означава, че на база на него може да бъде образувано изпълнително дело. В рамките на изпълнителното дело съдебен изпълнител може да запорира сметки на длъжника и да продаде на публичен търг негово имущество.

Изпълнителните дела в практиката също се образуват и следят от адвокати. Адвокатът често проучва имуществото на длъжника и насочва съдебния изпълнител към определение изпълнителни способи.