Данъци

В България данъците, които бизнесът трябва да плаща са относително ниски, сравнени с тези в други държави от Европейския съюз. Това много често е и основната причина чужди компания да решат да отворят филиал в страната. Данъчното законодателство обаче не е просто и оптимизацията на данъците изисква изключително специализирани познания. Ние можем да предложим данъчни консултация в различни специфични области за бизнеса.

ДДС

ДДС е вероятно най-важният данък за бизнеса, тъй като неговият размер е най-висок спрямо общия оборот на дадена фирма, ако тя е регистрирана по ЗДДС.

Консултациите в областта на ДДС са свързани основно с това кои доставки са облагаеми, вътреобщностни доставки и размер на данъка и възстановяване на данък добавена стойност.

Често правно съдействие е необходимо при сделки с трансграничен елемент, особено при доставката и получаването на услуги с лица, които пребивават в други страни от Европейския съюз. В този случай трябва да бъдат съобразявани различни фактори, които определят кой трябва да начисли и палти данък, къде трябва да се случи това и каква да бъде ставката на данъка.

Корпоративен данък

Корпоративният данък, известен още като данък печалба, е друга голяма област, която позволява данъчна оптимизация. Този данък се дължи върху печалбата, която се пресмята на годишна база като данъчен резултат. Този резултат е различен от счетоводната (оперативна) печалба на бизнеса. Поради това една от сферите, в които може да бъде дадена данъчна консутлация по отношение на корпоративния данък, е именно как дадена фирма да прави разходи, така че същите да бъдат считани като такива и за данъчни цели. Кои разходи в действителност намаляват печалбата и кои не се вземат предвид при изчисляване на годишния резултат.

Друг основен момент при корпоративния данък е разпределянето на дивиденти с трансграничен характер. Тук консултациите са насочени основно в областта на офшорните компании и предотвратяването на двойно данъчно облагане в различни страни от Европейския съюз.

Сделки с криптовалути

Екипът на адвокатското дружество може да предложи и широко съдействие под формата на данъчни консултации в областта на криптовалутите и сделките с тях.

Основните въпроси по отношение на криптовалутите са свързани с приемането на същите като платежно средство и осчетоводяването на сделките. На следващо място идват правните механизми приложими при обямана на криптовалути, както и генерирането на печалби или загуби от спекулативна търговия с тях.

Правилата, относими към криптовалутите, доколкото такива изобщо съществуват, са твърде оскъдни и бързо променящи се. Поради това консултацията по юридически въпроси със специализиран в областта юрист е препоръчителна.