Местни данъци – същност и видове

Ще си купувам апартамент в София, наследих вила във Варна, развивам хотелиерски бизнес в Бургас и предлагам нощувки. Като отговорен български гражданин знам, че има няколко неизбежни неща в живота и едно от тях са данъците. Какво представляват местните данъци? Какви видове са и до кога ги дължа?

Какво представлява местния данък?

Данъците в България са републикански (те се определят от държавата и постъпват в държавния бюджет) и местни. При тях общините определят конкретния размер на местните данъци, администрират тяхното събиране, а събраните средства  постъпват в бюджета на съответната община. Мога да платя местния си данък в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка. Кои данъци обаче са местни? Това ще науча по-долу.

Данък върху недвижимите имоти

С данък върху недвижимите имоти се облагат сгради и земи (поземлени имоти) в строителните граници на съответното населено място. Независимо дали ползвам имота, дължа този данък (т.е. дори да живея в Бургас, ще трябва да платя данъка за апартамента ми в Пловдив).

Дължа този данък, ако съм:

  • собственик на недвижим имот. Ако не съм единствен собственик (при съсобственост), то плащам част от данъка, който отговаря на моята част от имота (идеална част);
  • имам учредено вещно право на ползване;
  • ако съм концесионер;
  • собственик на сграда, построена върху държавна или общинска земя;
  • ако управлявам имот, който е на държавата или общината.

Мога ли да ползвам някакви облекчения? Да. Щом за мен имотът е основно жилище (това е имотът, който служи за задоволяване на жилищните ми нужди, както и тези на членовете на моето семейство през преобладаващата част от годината), ползвам 50 на сто намаление.

Длъжен съм да подам данъчна декларация в срок от 2 месеца от придобиване на имота в общината, където се намира той. На базата на тази декларация се начислява размера на дължимия данък. Всяка година преди началния срок за плащане на данъка получавам съобщение за дължимата сума. В съобщението ще намеря данъчната оценка на имота, дължимата сума за данък, сроковете и вноските за плащане и офиса, в който да платя.

Данъкът заплащам на две равни вноски в срокове: от 1) от 1 март до 30 юни;  и 2) до 31 октомври на годината. Ако предплатя от 1 март до 30 април за цялата година, ми се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.  

Данък върху наследствата

Ще дължа този данък, ако съм наследил имущество в страната или чужбина от български гражданин и не съм негов съпруг/а или наследник по права линия (родител, син/дъщеря, внук).

В 6-месечен срок от откриване на наследството (смъртта на наследодателя) подавам данъчна декларация в общината по последното местожителство на наследодателя.

В нея посочвам:

  • полученото наследство по вид (наследил съм апартамент, кола, нива и т.н.);
  • местонахождение;
  • оценка.

Следва да платя в двумесечен срок от получаване на съобщението за определяне на дължимата сума за данък.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Ако придобия недвижим имот, ограничено вещно право (право на ползване, право на строеж) или моторно превозно средство, заплащам данък при прехвърлянето на тези права. Придобия ли имущество по дарение, също заплащам данък. Дарението между роднини по права линия и между съпрузи обаче не се облага с данък. Вън от тези случаи подавам декларация за облагането му в двумесечен срок от получаването на наследството.

Данък върху превозните средства

Аз съм собственик на превозно средство (кола, кораб, самолет). Подавам данъчна декларация до два месеца от придобиване на превозното средство или от неговото регистриране на територията на страната. Плащам на две равни вноски в следните срокове: 1) от 1 март до 30 юни и 2) до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Ако предплатя от 1 март до 30 април за цялата година ми се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.

Патентен данък

Патентният данък е също вид местен данък. Ако искам да науча повече за него – в кои случаи го дължа, то ще се запозная с Правото по въпроса.

Туристически данък

С туристически данък се облагат нощувките – тези в туристически обекти (хотели, хижи и т.н.). Ако предлагам нощувки, то дължа и туристически данък. Размерът е между 0,20 ст. до 3,00 лв. за всяка нощувка и зависи от населените места в общината и категорията на местата за настаняване. Данъчна декларация подавам до 30 януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година. Заплащам данъка за календарен месец до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който съм предоставил нощувките.

От 1 януари 2017 година влезе в сила още един местен данък – върху таксиметровия превоз на пътници.

Оригинална публикация: pravatami.bg