Регистрация по Закона за ДДС

Мой приятел се похвали, че бизнесът му процъфтява и когато аз го поздравих за радостната вест, той ми обясни, че, освен положителните последици, добрата новина водила след себе си и до някои нови задължения – трябвало да се регистрира по ДДС (данък върху добавената стойност) и да начислява този данък.

Кога съм длъжен да се регистрирам? Кога мога да се регистрирам?

Не всички лица се регистрират по ЗДДС. За да помисля изобщо за такава регистрация, аз трябва да покривам едновременно следните критерии:

 • живея или седалището на фирмата ми е на територията на страната;
 • извършвам независима икономическа дейност (когато съм търговец, производител, доставчик на услуги или извършвам друга редовна дейност по занятие или срещу възнаграждение), без значение от целите и резултатите от нея.
 • извършвам доставки на стоки и услуги с място на изпълнение в България;

Регистрацията по ДДС бива два вида:

 1. задължителна – длъжен съм да подам заявление за регистрация в 14-дневен срок от изтичането на последните 12 месеца, когато за тях имам оборот от 50 000 лв или повече. Задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който съм достигнал тези 50 000 лв, но не за повече от 12-те месеца, т.е. ако достигна този оборот за 5 месеца, съм длъжен да се регистрирам веднага. Подлежа на регистрация и когато имам фирма, която доставя стоки и услуги в друга държава членка на ЕС.
 2. по избор – дори и да не са налице условията за задължителна регистрация, имам право по свое усмотрение да се регистрирам по ДДС.

След регистрацията ще бъда вписан в нарочен регистър към Националната агенция за приходите (НАП).

Процедура за регистрация

За да се регистрирам, трябва да подам заявление за регистрация по образец в компетентната териториална дирекция на НАП. Заявлението се подава:

 • лично от мен (вкл. когато съм едноличен търговец);
 • от лице, което изрично съм упълномощил с нотариално заверено пълномощно;
 • от лице с представителна власт, когато става въпрос за регистрация на юридическо лицe (напр. изпълнителен директор на АД).

Възможно е подаването на заявлението да стане и по електронен път, като ми е нужен електронен подпис или издаден персонален идентификационен код (ПИК), който мога напълно безплатно да взема от териториалното поделение на НАП по постоянния ми адрес. Към заявлението трябва да приложа справка за оборота по месеци за последните 12 месеца преди текущия, справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, както и декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система;

Ако са налице условията за задължителна регистрация и не подам заявление, то ще бъда регистриран по инициатива на органа и ще ми бъде наложена глоба в размер от 500 до 5000 лв.

След извършването на регистрацията ще ми бъде връчен акт за регистрация, както и удостоверение за регистрация. По мое писмено искане ще ми бъде издадено повече от едно удостоверение (напр. за да го сложа за информация на клиентите си във всички мои обекти). Ако изгубя, повредя или унищожа удостоверението, съм длъжен да уведомя съответната териториална дирекция на НАП и ще ми бъде издаден дубликат.

Отказ и прекратяване на регистрацията

Данъчният орган може да откаже да ме регистрира или да прекрати регистрацията ми, ако не мога да бъда открит на посочения от мен адрес за кореспонденция или го променя, без да уведомя за промяната. Същото ще се случи и ако имам неплатени данъци, чиито размер надхвърлят стойността на активите ми, както и ако не представя или не осигуря достъп до изискани от мен оригинални счетоводни  документи, освен ако те не са загубени или унищожени, за което вече съм уведомил данъчния орган.

Задължение за начисляване на ДДС

Като регистрирано лице за мен възниква задължение да начисля данък добавена стойност (20%) с оглед доставките, които съм извършил, като:

 • издавам данъчен документ, най-често фактура, в който посочвам данъка на отделен ред;
 • на месечна база изготвям дневници с покупки и продажби, които са облагаеми с ДДС и посочвам издадените фактури или други документи;
 • на база на данните от тези дневници смятам, колко данък трябва да внеса и го посочвам.

Длъжен съм да изчисля резултата за календарния месец, който представлява разликата между общата сума на данъка, който съм начислил, и сумата на данъчния кредит

(данъчният кредит представлява сумата, която като регистрирано лице имам право да приспадна от данъчните си задължения за получени от мен стоки и услуги, когато извършвам доставка или внос, които се облагат), за който съм упражнил правото на приспадане:

 1. Ако начисленият данък превишава данъчния кредит, то трябва да внеса разликата по сметка на компетентната териториална дирекция на НАП;
 2. Ако данъчният кредит превишава начисления данък, то разликата ще бъде приспадната от други парични задължения, които имам към държавата (напр. данъци и осигуровки, вкл. и за в бъдеще).

Безплатна консултация

На тази страница мога да получа безплатна консултация от счетоводител за това дали съм длъжен да се регистрирам, както и какви са плюсовете и минусите за моя конкретен случай.

Оригинална публикация: pravatami.bg