Имоти

Пазарът на недвижими имоти е много развит, а за съжаление с него са се развили и злоупотребите при тези сделки, защото материалният интерес често е значителен. Много е важно да се направи надлежно проучване на имота от адвокат, на когото имаш пълно доверие. Ето някои от основните неща, които е добре да знаеш, преди да извършиш сделка с недвижим имот.

Имоти

Какви сделки може да се извършват с недвижим имот?

Най-често в практиката се среща продажбата на недвижим имот, но това далеч не е единствената сделка с недвижим имот, която можеш да извършиш. Важно е да знаеш, че всяка сделка с недвижим имот оказва  влияние и върху данъчни въпроси, за което е препоръчително да се консултираш с адвокат и да получиш компетентен правен съвет. Някои от по-често срещаните сделки с недвижими имоти са следните:

  • покупка/продажба
  • наем
  • замяна
  • дарение
  • аренда
  • ипотека върху имот

Прочети повече

Как мога да продам или да купя недвижим имот?

Според българското право недвижим имот се продава/купува чрез нотариален акт. В практиката се е наложило изготвянето на текста на нотариалния акт да се извършва предварително от адвокат, който прави всички необходими проверки и следи за защитата правата на клиента. При изповядването на сделката пред нотариуса се събира нотариална такса, която е в зависимост от цената на имота.

Изборът на нотариус се извършва свободно, единственото условие е нотариусът да се намира в района на недвижимия имот. Ако имотът е в гр. София, всеки нотариус в гр. София може да изповяда сделката.

Подготовка на документи

Пред нотариуса задължитетлно трябва да имаш налични всички необходими документи (в тях се включват скица на имота, данъчна декларация, документ за правото на собственост и др.), за да може да се извърши сделката. Ако  някой от документите липсва, ще се наложи да запишеш нов час при нотариус. За всеки конкретен случай документите могат да бъдат различни и консултация с адвокат би спестила много време и средства.

Наем

Един от най-често срещаните договори е договорът за наем. Това е договор, който се прилага в много различни ситуации, както в личния живот на хората, така и в професионален план – наемане на склад, офис за нашата фирма и др.

Прочети повече

Вписване на договора за наем в Имотния регистър

Най-често наемът се сключва между страните в обикновено писмена форма. При дългосрочните наеми обаче с цел по-голяма сигурност може договорът да се завери пред нотариус и впоследствие да се впише в Имотния регистър. По този начин ще се подсигуриш, че дори при смяна на собственика на недвижимия имот ще останеш наемател в него. Когато сключваш дългосрочен договор за наем, е желателно да се консултираш с адвокат, който да прецени какви са правните рискове.

Депозит

В практиката много често се среща плащането на депозит под формата на една или няколко наемни вноски. Депозитът е с цел да покрие евентуални вреди, които са нанесени от наемателя на недвижимия имот. В случай че при изнасянето на наемателя от имота се констатират вреди (например стените са надраскани и изцапани, счупена е фурната и т.н.) наемодателят има право да задържи платената сума от депозита до размера на вредите и връща останалото. Ако сумата надхвърля депозита, наемателят дължи на наемодателя да доплати съответната сума.

Приемо-предавателен протокол

Приемо-предавателният протокол е изключително важен и за двете страни по договора за наем. Неговата цел е да установи състоянието на имота в момента на приемането му от наемателя, за да не може впоследствие при изнасянето му наемодателят да има злонамерени претенции за обезщетение, както видяхме при депозита. Именно поради тази причина е много важно протоколът да бъде изготвен професионално, за да може да защити в максимална степен интересите ти. Без добре изготвен протокол рискуваме да станем жертва на злоупотреба от страна на  недобросъвестни наематели/наемодатели и затова съветваме при  подписване на договор за наем да се консултирате с адвокат.

Спорове във връзка с недвижими имоти

В живота много често възникват спорове във връзка с недвижим имот. Такъв спор може да бъде между съсобственици на един имот или между собственик и други лица, които неправомерно ползват имота.

Прочети повече

Спорове между съсобственици

Когато един имот се притежава от няколко лица едновременно, те се наричат съсобственици. Всеки от тях има „идеални части“, например 2-ма съсобственици могат да имат по ½ идеални части. Възможно е да се породи спор относно начина на ползване на имота, тъй като всеки един от съсобствениците има правото да ползва имота наравно с другия.

Друг много често срещан случай е, когато единият от съсобствениците иска да продаде своята част от имота на 3-то лице. Според закона при такава ситуация той е длъжен да предложи първо на другия съсобственик да изкупи имота при условията, които са предложени на 3-тото лице. Ако не го направи, то съсобственикът има правото да оспорва направената продажба.

Законът въвежда много правила, за да може да гарантира правото на собственост. Опитният адвокат познава тези правила в детайли и може да ти даде най-подходящия правен съвет, за да постигнеш желаната от теб цел като спазваш  всички изисквания на закона.

Завеждане на иск в съда

Когато се достигне до спор, който не може да бъде решен по доброволен начин, всяка  от спорещите страни има възможност да заведе иск в съда. В съдебната зала правилата са безкрайни и единствено адвокат има право да те представлява по делото. Добрият адвокат ще  следи движението на делото, ще подготвя и подава документи от твое име и ще извършва всички необходими действия, за да защити интересите ти.