Документи за продажба на имот и кога да ползвате адвокат по недвижими имоти

Продажбата на имот е сложна сделка и много често продавачи или купувачи решават да се възползват от услугите на адвокат, специализиращ именно в областта на недвижимите имоти. Разбира се, както всяка друга сделка, тази също може да се извърши самостоятелно от страните. В този материал ще посочим необходимите документи за продажба на имот, които трябва да са налични преди да се пристъпи към продажбата.

Документ за собственост

Това най-често е нотариален акт – такъв за продажба, дарение или пък констативен нотариален акт. В случай, че имотът е придобит по наследство, представя се удостоверение за наследници. За имоти, придобити при делба, се представя договор за делба или съдебно решение.

Възможно е собствеността върху имота да се доказва и с друг документ, но в днешно време това по-скоро би било изключение.

Данъчна оценка

Документът всъщност се нарича удостоверение за данъчна оценка. Издава се от съответната данъчна служба към общината (“Местни данъци и такси”), където е адресът на имота. Удостоверението за оценка има своята валидност, затова е добре да се изкара непосредствено преди сделката.

Документи за продажба на имот от съпрузи

Задължителна част от документите за продажба на имот е удостоверението за семейно положение на продавача. Ако той е семеен, необходимо е да се представи и удостоверение за сключен граждански брак. Ако е разведен, представя се съдебно решение за развода.

Когато недвижимият имот, който се продава представлява съпружеска имуществена общност, в сделката трябва да участват и двамата съпрузи. Допустимо е това да се случи и с декларация или пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Скица на имота

Този документ се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). За получаване на документа се подава заявление, а самото изготвяне отнема 7 работни дни.

Удостоверение за тежести

Удостоверение за тежести се издава от Агенция по вписванията (Имотен регистър). То удостоверява, че върху даден недвижим имот няма учредени ипотеки или възбрани, както и, че по отношение на същия не е в ход съдебно дело.

Документи за продажба на имот в новопостроена сграда

Когато имотът е в новопостроена сграда, е необходимо пред нотариуса да се представят доста повече документи – Разрешение за строеж, Акт 16 (разрешение за ползване), архитектурен проект и други. Тук консултацията със специалист е задължителна.

Кога е необходимо съдействие от адвокат за недвижими имоти?

Продажбата на недвижим имот се извършва с нотариален акт. Нотариалният акт може да бъде изготвен като съдържание от нотариус, но за тази услуга може да се използва и адвокат. На практика нотариалният акт представлява един договор и неговото съдържание следва да бъде разписано от юрист.

Често сделките с недвижими имоти са съпътствани от по-сложни отношения като предварителни договори, дарения или договори за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане. В тези случаи съдействието от адвокат, занимаващ се с недвижими имоти, е силно препоръчително.

Адвокат може да помогне и с набирането на необходимите документи за сделката като скица на имота и удостоверение за тежести. Адвокатите са запознати с процедурите в съответните институции и биха спестили доста разкарване от гише на гише и връщане по няколко пъти в един и същ държавен орган.

Важно е да се спомене, че адвокат по недвижими имоти може да съдейства и в случай на опит за измама в сделката.

Колко струва наемането на адвокат за продажба на недвижим имот?

Трудно е да се посочи една цена, тъй като адвокатският хонорар варира стойността на имота и различните действия, които адвокатът трябва да извърши. Ориентировъчно обаче адвокатският хонорар за продажба на имот би бил около 700 лв. за една сделка.

Оригинална публикация: pravatami.bg