Какво представлява съдебната делба?

По “неведоми пътища на живота” аз и други хора се оказахме съсобственици на имот. Искаме да се “разделим”, но те са такива “остри камъни” и “тежки характери”, че не можем да “смелим брашното заедно” и да се разберем относно делбата. Затова трябва да решим въпроса по съдебен ред.

В този момент едно от най-важните неща е да имам добър адвокат с опит в имотно право. Мога да се консултирам бързо и лесно с такъв адвокат на тази страница.

Производството се развива така:

Производство по допускане на делбата:

 • подавам иск за делба пред Районния съд, като към исковата молба прилагам следните документи:
 1. удостоверение за смърт на наследодателя и удостоверение за наследници;
 2. удостоверение и други писмени доказателства за наследствените имоти, напр. нотариален акт, удостоверение за данъчна оценка, скици и др.;
 3. препис от молбата и приложенията за всеки от другите сънаследници;
 4. документ за платена държавна такса – 4% от стойността на иска, в моя случай от стойността на частта, която ще получа при делбата въз основа на данъчната оценка;
 • съдът проверява исковата молба за допустимост и нередовности, като ако има такива ми дава 7-дневен срок да ги отстраня, ако не спазя този срок, съдът ми връща молбата;
 • ако няма нередности или съм отстранил съществуващите, преписите от молбата и приложенията към нея се изпращат на ответниците (останалите съсобственици, с които “ще се делим”), като те имат 1-месечен срок за отговор;
 • след изтичане на срока за отговор съдията проверява предявените искания, произнася се дали допуска представените доказателства и насрочва делото в съдебно заседание, за което биваме призовани;
 • в това първо по делото заседание всеки един от нас – сънаследниците, може да възрази против правото на някой от другите да участва в делбата, против размера на неговия дял, както и против включването на някой от имотите в делбата (ако сме наследили няколко имота и се опитваме да ги разделим всичките), да оспори произхода или осиновяването на друг, а с това и качеството му на наследник, да оспори завещание или представено писмено доказателство;
 • след разглеждане на тези въпроси съдът се произнася с решение, с което допуска делбата, определя кои лица ще участват и какъв е делът на всеки един, както и кои имоти ще се делят (ако се повече от един); ако решението не ми “харесва”, мога да обжалвам по предвидения в закона ред;

Мога да науча полезна информация и да се свържа с адвокат на тема имоти на тази страница.

Производство по делба:

 • в първото заседание по делото, след допускане на делбата, аз, както и всеки един от останалите съделители, можем да предявим искане за сметки – ако е направил някакви разноски по имота, напр. боядисване, сменяне на дограма, като трябва да представи и доказателства за разходите; 
 • ако имотът е поделяем:
 1. съдът съставя проект на разделителен протокол;
 2. призовава ни в съдебно заседание, запознава ни със съдържанието му и изслушва възраженията ни;
 3. след това съставя окончателен разделителен протокол;
 4. след влизане в сила на окончателния разделителен протокол, съдът ни призовава за теглене на жребий кой дял при кого да отиде;

 • ако имотът е неподеляем:
 1. той се изнася на публична продан, като аз и другите съсобственици можем да участваме в наддаването;
 2. на самата публична продан всеки от нас – участниците в делбата може да придобие имота, ако при съставяне на протокола с постъпилите наддавателни предложения заяви, че иска го купи на най-високата предложена при наддаването цена;
 3. ако няколко от нас изявят горното желание се провежда нова публична продан на имота, в която участваме само ние, като началната цена е най-високата предложена на предишната продан, по която сме изявили желание да купим имота;
 4. ако неподеляемият имот е жилище, всеки от нас, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде възложено на него, като за сметка на дяловете си останалите получат пари.
 5. получената на публичната продан сума се разпределя между всички нас според размера на дяловете ни;
 • мога да оспорвам делбата в 1-годишен срок, ако при извършването й съм увреден с повече от 1/4 от стойността на дела ми.

Оригинална публикация: pravatami.bg