Как да изчистя съдебното си минало? (Реабилитация)

Последиците от осъждането ми за извършено от мен престъпление не се изчерпват с налагането и изтърпяването на наказанието ми. Фактът на всяка влязла в сила срещу мен присъда се отразява в т.нар. свидетелство за съдимост. Този документ често е необходим за участието ми в определени сфери на обществения живот – например при постъпване на работа, участие в обществени поръчки и др. Но държавата не може да ме обвърже завинаги с последиците от осъждането ми. Средството, с което те могат да бъдат преодолени, е т.нар. реабилитация.

Може да се каже, че в този момент това е едно от най-важните неща в живота ми – да си изчистя съдебното минало. Не е скъпо да се консултирам със специалист в наказателното право – мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Действие на реабилитацията

Реабилитацията заличава осъждането и отменя последиците, които законите свързват със самото осъждане. В зависимост от наличието на ограничения в това отношение, тя може да бъде:

 • пълна – заличава осъждането и последиците му без ограничения. Винаги настъпва по право, автоматично с изтичането на съответния срок, предвиден в закона;
 • непълна – заличава осъждането и последиците му, но доколкото в закон не е предвидено друго. Настъпва по право или с акт на съда.

Пълна реабилитация

За настъпване на пълната ми реабилитация законът предвижда сравнително дълги срокове. Те текат от изтърпяване на наложеното ми наказание и размерът им се определя от него. За да настъпи пълната ми реабилитация, трябва да изтекат:

 • 20 г. при наказание доживотен затвор без замяна или доживотен затвор;
 • 15 г. при наказание лишаване от свобода повече от 10 г.;
 • 10 г. при наказание лишаване от свобода от 3 до 10 г.;
 • 5 г. при наказание лишаване от свобода по-малко от 3 г.
 • 2 г. за всички останали случаи

Задължително условие е и в тези срокове да не съм извършил новоумишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда наказание лишаване от свобода.

Непълна реабилитация

Непълна реабилитацията ще настъпи за мен по право, когато отговарям на някое от следните условия:

 • бил съм осъден условно и в изпитателния срок не съм извършил друго престъпление, за което да трябва да изтърпя отложеното ми с условното осъждане наказание;
 • бил съм осъден на лишаване от свобода до 3 г. или на пробация, като в течение на 3 г. от изтичане на срока на наложеното ми с присъдата или намаленото ми с работа или помилване наказание не съм извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание;
 • бил съм осъден заедно или поотделно на глоба, обществено порицание или лишаване от права, като в течение на 1 г. от изпълнение на наказанието не съм извършил друго престъпление от общ характер;
 • бил съм осъден като непълнолетен, като в течение на 2 г. от изтърпяване на наказанието ми не съм извършил друго престъпление от общ характер, за което да ми е било наложено наказание лишаване от свобода.

Важно! Ако като пълнолетен извърша престъпление и веднъж вече съм бил реабилитиран, не мога да се ползвам от тези възможности и да бъда реабилитиран по право отново.

Извън случаите, в които ще се ползвам от непълна реабилитация по право, мога да поискам да бъда реабилитиран от съда. За целта трябва да отговарям на следните условия:

 • в течение на 3 г. от изтичане на срока на наложеното ми с присъдата или намаленото с работа или помилване наказание да не съм извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание;
 • да съм имал добро поведение;
 • да съм възстановил причинените вреди, ако извършеното от мен престъпление е било умишлено. При уважителни причини, съдът може да ме реабилитира без да съм изпълнил това условие.

Ако ми е било наложено и наказание да не заемам определена длъжност или да не упражнявам определена професия или дейност, срокът на това наказание също трябва да е изтекъл. Ако ми е била наложена глоба, трябва да съм я изплатил.

Важно! Ако в 3-годишния срок съм извършил престъпление, за което е предвидено по-леко наказание от лишаване от свобода, формално ще отговарям на първото условие за съдебна реабилитация. Това обстоятелство обаче със сигурност ще се преценява от съда относно това дали отговарям на втория критерий – наличието на добро поведение.

Съдът, към който трябва да се обърна, е този, който ме е осъдил на първа съдебна инстанция за престъплението, за което искам да бъда реабилитиран. За целта трябва да подам писмена молба, придружена с препис от присъдата ми, както и доказателства, че отговарям на условията за постановяване на съдебна реабилитация. Такива са документите, удостоверяващи че съм възстановил вредите от престъплението, както и доказателства за моето добро поведение – например т.нар. „характеристики” от лица, които могат да гарантират за поведението ми след изтърпяване на наказанието, удостоверения за липса на образувани досъдебни производства, липса на задължения и др. Ако молбата ми не бъде уважена, мога да подам нова молба не по-рано от 1 г. от постановяването на определението на съда.

При всички случаи, не мога да бъда реабилитиран за извършено от мен престъпление против човечеството. Ако съм извършил тежко престъпление против Републиката (такова, за което предвиденото наказание е лишаване от свобода над 5 г., доживотен затвор и доживотен затвор без замяна – напр. държавна измяна, шпионаж) не мога да се ползвам от възможността за пълна реабилитация.

Оригинална публикация: pravatami.bg