Общи условия за ползване на платформа www.kantorata.net

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между адвокатско дружество „Пенчев и Ко”, с Булстат 177253298, наричано по-долу “Кантората”, от една страна, и Клиентите на правни услуги, предоставяни чрез платформата на дружеството, находяща се на домейн www.kantorata.net (наричани по-долу Клиенти), от друга.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Кантората и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Кантората, като регламентират отношенията между Кантората и всеки един Клиент.

Приемането (потвърждаването) на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Клиента и Кантората и се приравнява на сключването на договор между Кантората и потребителя.

ДЕФИНИЦИИ

“Кантората” е адвокатско дружество “Пенчев и Ко”, с Булстат 177253298 съобразно Закона за адвокатурата с имейл адрес office@kantorata.net.

Потребител е лице, използващо платформата www.kantorata.net. Такова лице не винаги е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Поръчка или извършване на поръчка е акт, с който потребителят възлага на Кантората извършването на конкретна правна услуга, който акт се извършва посредством интерфейса на платформата www.kantorata.net.

Асоцииран адвокат е адвокат, с който Кантората е сключила договор за съвместна дейност съобразно със Закона за адвокатурата.

Казус мениджър е служител или сътрудник на Кантората, който комуникира правни въпроси с потребителя и договаря условия за правни услуги.

ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Услугите, предоставяни от Кантората на Клиентите, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

1.2. Чрез платформата на Кантората се предоставят правни услуги, по отношение на които е приложим Закона за адвокатурата.

1.3. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на правните услуги, посочени в настоящите Общи условия, които клиентът може да поръча посредством интерфейса на платформата на Кантората.

1.4. Общите условия не се отнасят до правни услуги, които не се поръчват посредством интерфейса на уебсайта www.kantorata.net.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

2.1. Кантората има право да събира и използва информация относно Клиентите при извършената от тях поръчка. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, имейл адрес, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга информация, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Кантората.

2.2. Кантората полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2.3. Кантората събира и използва информацията по предходните точки за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Клиенти (безплатни или платени). Кантората може да споделя посочените данните със свои партньори – адвоакти и трети лица, когато това е необходимо за изпълнение на договор с потребителя.

2.4. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

2.5. Клиентът може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Кантората при извършване на поръчка за конкретна правна услуга.

2.6. Чрез натискане на виртуалния бутон “Поръчай” или бутон с еквивалентно значние за поръчване на услуга, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което прави поръчка за конкретна правна услуга и декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Кантората, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Кантората може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Кантората по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

2.7. При извършване на поръчка Клиентът е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Кантората данни.

2.8. При извършване на поръчка Клиентът посочва своя парола, която използва за идентификация в платформата на Кантората заедно със своя имейл адрес, посочен при поръчката.

ПОРЪЧКА

3.1 Клиентите могат да използват интерфейса на уебсайта на Кантората, за да осъществят преговори за сключване на договор за услуга. Преговорите се осъществяват с казус мениджъри. Преговори могат да се извършват и с всякакви други средства за комуникация, включително телефон и имейл.

3.2. Всеки един договор за услуга е предмет на индивидуално договаряне между Клиента и Кантората.

3.3. Когато предмет на договора е правна консултация, същият се счита сключен в момента, в който клиентът заплати дължимото за същата възнаграждение, посочено от казус мениджър във връзка с конкретен казус, отправен от потребител към Кантората.

3.4. Независимо от конкретно договореното, при сключването на всеки един договор за услуга Клиентът заплаща една от следните опции за първоначална консултация, посочена от казус мениджър:

  1. Телефонна консултация в рамките на до 30 минути – 30 лв.;
  2. Писмена консултация или такава на място в офис на адвоката, на друго място или чрез видеоконферентна връзка по споразумение между Адвоката и Клиента в рамките на до 60 минути – между 50 лв. и 80 лв, в зависимост от конкретно договореното.

3.5. Услугите, предмет на предходната точка, се предоставят от асоциирани адвокати към Кантората. Клиентът може да уговори допълнителни правни услуги с асоциирания адвокат към Кантората, предоставящ посочената услуга. По отношение на тези услуги не се прилагат настоящите общи условия, а индивидуални уговорки между страните.

3.6. Услугите по т.3.4 следва да се тълкува като консултантски правни услуги. В тях не се включва процесуално представителство, подготвка на документ с правно значние или друг вид правно съдействие, различно от консултация по предварително зададен казус на клиента.

3.7. В случай че Клиентът сключи последващ договор за правна услуга, стойността на първоначалната консултантска услуга, заплатена от клиента, се приспада от цената на правната услуга, предмет на договора. Ако друго не е посочено от асоциирания адвокат, счита се, че при отправяне на оферта към клиента, по отношение на предложената цена в офертата е приложено приспадането по настоящата точка.

3.8. В случай че Клиентът се откаже от сключването на последващ договор за услуга, той няма право да изисква връщане на платеното за първоначалната консултация.

ПЛАЩАНЕ

4.1. Клиентът заплаща цената на поръчаните услуги чрез системата на ePay – доставчик на платежни услуги. При извършване на плащане клиентът ще бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на доставчика на платежни услуги.

4.2. Кантората може да изисква от клиента плащането да бъде извършено на трето лице, ангажирано да събира плащания към кантората.

4.3. Заплащането на услуга по т.3.4 е необходимо условия за влизане в сила на договора за съответната услуга.

ВИДОВЕ УСЛУГИ

5.1. Кантората предоставя услуги, които включват:

  1. Еднократни поръчки с фиксирано заплащане, като консултации, създаване на конкретни документи, съставяне на правни анализи и др., чиито обем може да бъде предвиден от страните с определена степен на точност.
  2. Правно обслужване на база почасово заплащане – за времето, за което дружеството предоставя услугите на своите асоциирани адвокати.
  3. Правна помощ  по процесуални дейности и представителство в институции.
  4. Абонаментно обслужване – системно обслужване на юридическите проблеми, които възникват по време на абонамента. Определянето на абонаментната такса се извършва по договаряне на страните, като се отчитат предполагаемият и реалният обем работа. Такава форма на правна помощ може да включва устни и писмени консултации, изготвяне на документи, участие в преговори, съгласуване на документи, следене и прилагане на промените в законодателството в областта на дейност на клиента.

5.2. Услугите на услугите, освен тези посочени в т.3.5, се предоставят от Кантората или от асоциирани адвокати и се свеждат до знанието на потребителя преди сключване на договор за съответната услуга.

5.3. Цените на предлаганите услуги подлежат на индивидуално договаряне във всеки конкретен случай спрямо сложността на предлаганата услуга и необходимото време за изпълнението ѝ при съобразяване с минималните възнаграждения съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И РЕКЛАМАЦИЯ

6.1. Клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Клиента, освен ако изпълнението на същата не е започнало към момента на отказа. За започване на изпълнение на услуга по т.3.5 се счита моментът, в който Кантората е ангажирала асоцииран адвокат да започне работа по услугата.

6.2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Клиентът трябва да уведоми недвусмислено Кантората за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: номер на поръчката, съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.

6.3. За упражняване правото на отказ Клиентът следва да изпрати по електронен път чрез имейл неформален отказ или друго недвусмислено заявление.

6.4. Когато във връзка с изпълнението по договора Кантората е направил разноски и Клиентът се откаже от договора, Кантората има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

6.5. Клиентът няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са услуги, при които услугата е предоставена напълно или изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие.

6.6. Когато отказът от договора е основателен, Кантората възстановява на Клиента заплатената от него цена.

6.7. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Кантората (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Кантората или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Кантората, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

7.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Кантората, Кантората има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

7.3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Кантората.

ОТГОВОРНОСТ

8.1. Клиентът се съгласява, че по отношение на постигнати уговорки за правни услуги с асоцииран адвокат, Кантората няма да бъде отговорна за изпълнението на съответните услуги, предмет на договора. Клиентът няма да търси отговорност от Кантората за неизпълнение на съответните договорки.

8.2. При сключване на договор с асоцииран адвокат Клиентът установява с него връзка клиент-адвокат съобразно закона за адвокатурата. Кантората не носи отговорност за действията на асоциирания адвокат.

8.3. Клиентът отговаря пред Кантората, когато с действията или бездействията си причини вреди на Кантората. Обезщетение се дължи както за причинени вреди, така и за пропуснати ползи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия и закона, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Кантората или прекратяване поддръжката на уебсайта му, в който случай всяка от страните следва да изпълни поетите до момента задължения.

9.2. Страните се съгласяват, че в хода на действие на договора адвокатското дружеството от страна на Кантората може да бъде замествано с друго адвокатско дружество чрез изменение на настоящите общи условия като заместващото адвокатско дружество ще отговаря солидарно със заместеното адвокатско дружество за задълженията на същото към Адвоката.

9.3. Клиентът дава предварителното си съгласие заместващото адвокатско дружество по предходната точка да встъпи изцяло в правата на заместеното такова в отношенията по настоящия договор.

9.4. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

9.5. Кантората се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

9.6. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Кантората в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

9.7. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

9.8. Общите условия запазват действието си и при всякакъв вид правоприемство между Кантората и друго адвокатско дружество, търговско дружество или физическо лице, както и при промяна на правната форма.

 

Информация за публикуваните годишни финансови отчети на дружеството можете да откриете тук: https://www.kantorata.net/obshti-uslovia/gfo/