Работа

В България полагането на труд се извършва след подписване на трудов договор. Българското законодателство защитава интересите на работника и служителя, тъй като той е по-слабата икономическа страна в отношенията с работодателя. Независимо дали си работник или работодател, изключително важно е да познаваш правата и задълженията си в областта на трудовото право. Най-често срещаните казуси са в областта на незаконното уволнение, осигурителните вноски и обезщетенията.

Уволнение

Всеки работник и служител се ползва от специално защита по Кодекса на труда. Законът предвижда редица правила, за да гарантира справедливото прекратяване на отношенията между работника и работодателя. Познаването на всички детайли и процедури е от голямо значение и за двете страни.

Прочети повече

Спазване на процедурата

Много често работодателят не спазва процедурата за уволнение на работника, което е напълно достатъчно основание за съда да отмени уволнението. В случай че вие сте работодател и не спазите процедурата, спор по същество изобщо няма да има. С други думи – дали основанието за уволнението в действителност съществува или не е без значение. Ако работодателят ви уволни на основание, че не сте се явили три дена подред на работа, но не е спазил процедурата за уволнението, то до спор относно дали наистина не сте се явили три дни подред на работа няма да се стигне.

Основание за уволнението

Работодателят не може да ви уволни свои работник или служител просто така. В закона са регламентирани изрично основанията, на които може да бъде уволнен работника. В случай че сте уволнен, без да бъде посочено валидно правно основание, вашето уволнение е незаконно.

Специална закрила

Определени категории лица се ползват с допълнителна закрила от закона. Такава например е майката с дете до 3-годишна възраст. Ако работникът или служителят попада в някоя от категориите лица, които се ползват с допълнителна закрила, работодателят трябва да получи разрешение, за да извърши уволнението от инспекцията по труда. Ако бъде извършено уволнението без такова разрешение, то ще бъде отменено като незаконно, независимо от всички останали обстоятелства, както вече беше посочено при нарушение на процедурните правила.

Обезщетения

В случай че бъде извършено незаконно уволнение, работникът имате право да получи обезщетение в размер на заплатата си за период до 6 месеца, ако не е успял да си намери другата работа. Ако новата работа е с по-ниско възнаграждение, работникът ще може да търси горницата над текущата му заплата до размера на старта заплата.

Безработица

Безработицата е сериозен проблем за всяко общество. Причините за нея могат да бъдат най-различни, но важното за нас е, ако останем без работа, да можем да разчитаме на финансови средства, които се явяват обезщетение за безработица.

Прочети повече

Откъде идват парите?

Ако сме работили на трудов договор, всеки месец от нашата заплата са удържани данъци и осигуровки. Именно затова са въведени понятията брутно и нетно възнаграждение. Това, което получаваме след приспадането на данъците и осигуровките, е „чистото“ ни възнаграждение. Осигуровките и данъците ни са близо 30 % от нашето възнаграждение, а нашият работодател е задължен да администрира плащанията към държавата.

Имам ли право на обезщетение и колко може да бъде то?

Трудно може да се даде генерален отговор на този въпрос, защото адвокатът трябва да прецени множество обстоятелства, за да твърди категорично, че лицето има право на обезщетение за безработица. При консултация с адвокат можете както да получите информация дали имате право да получавате обезщетение за безработица, неговия размер и период, така и съдействие и представителство пред компетентните държавни органи.