Съдебни дела

Адвокатската професия се свързва най-често с фигурата на адвоката в съдебна зала. До съдебната зала се стига тогава, когато всички други пътища за разрешаване на възникналия спор са изчерпани или не биха ни довели до желания резултат. За да започнем съдебен процес, трябва да имаме пълно доверие на адвоката, който ще защитава нашите права, защото делото може да се проточи във времето, а разноските по делото да бъдат значителни.

Исково производство

В исковото производство спорещите страни са ищец и ответник. Ищецът е този, който завежда делото в съда и поддържа своята искова молба, т.е. исканията си към съда. Кои са най-важните неща, които трябва да знаете, ако искате да започнете дело?

Прочети повече

Държавна такса

В България държавната такса, за да започне едно съдебно дело, е в размер на 4% от интереса на иска. Това означава, че ако заведем дело срещу ответник, който ни дължи 1000 лв., ще трябва да платим 40 лв. държавна такса.

Ролята на адвоката

Съдебната зала е запазена територия за адвокатите. Друго лице освен адвокат не може да ви представлява в съда. Важно е да знаете, че в закона са уредени минималните възнаграждения на адвокатите за явяване пред съд. Добрият адвокат следва да познава вашето дело в детайли, да подготви всички документи по делото, да следи за сроковете и да ви информира за всички факти от значение за резултата по делото.

Какво става, ако спечеля?

Пред съд могат да се водят много различни видове дела. Най-често срещаните дела са свързани с парични вземания. Ако вие сте ищец и спечелите делото срещу ответника, който ви дължи примерно 1000 лв., вие ще имате правото да съберете вашето вземане чрез т.нар принудително изпълнение.

Освен това при успешен развой на делото ще имате право и на всички разноски, направени по време на делото. Такива разноски са платената държавна такса, платеният адвокатски хонорар, платено възнаграждение за вещо лице, ако е било назначено такова, и др.

Какво става, ако загубя?

Ако загубите, но смятате, че решението на съда е неправилно, вие можете да обжалвате. Важно е добре да прецените шансовете си за успех, защото това са допълни разноски. Обикновено опитният адвокат преценява дали си заслужава да се обжалва и какви са шансовете за успех, като финалното решение винаги се взима от клиента.

Ако все пак загубите делото, ще сте длъжни да възстановите разноските на другата страна, които е направила за държавни такси, адвокатски хонорар и др.

Изпълнителен процес

Най-общо казано, чрез изпълнителния процес можете да получите изпълнение на вашите вземания, независимо от техния характер. В практиката най-често се срещат паричните задължения. Основна фигура в изпълнителния процес е съдебния изпълнител.

Прочети повече

Какво прави съдебният изпълнител?

Съдебният изпълните събира вашето вземане чрез предвидени от закона способи. Един от най-популярните и ефективните е налагането на запор на банкова сметка. При наложен запор върху банковата сметка длъжникът не може да разполага със средствата по сметка, докато не се изпълни задължението. Именно затова действията на съдебния изпълнител се наричат и действия по принудително изпълнение – защото се извършват против волята на титуляра на сметката.

Длъжен ли съм да водя исков процес, за да започна принудително изпълнение?

Не е задължително. Законът предвижда възможност да получите „заповед за изпълнение“ и без да водите дълъг и скъп исков процес. Тази възможност е изключително полезна, когато вашето вземане не се оспорва от другата страна, тя знае, че дължи, но не изпълнява задължението. Важно е да знаете, че ако длъжникът ви оспори заповедта за изпълнение, вие ще трябва да водите нормалния исков процес пред съд.

Разноски за съдебния изпълнител

Съдебните изпълнители събират такси за извършваните от тях действия. Колкото по-сложно е делото и колкото повече действия се изискват от съдебния изпълнител, толкова по-скъп ще бъде и процеса. В края на процеса съдебният изпълнител събира всички разноски по делото от длъжника, но за да се извършат първоначалните действия, е необходимо вие да покриете тези разноски, за да може да започне изпълнителният процес.

Има ли имущество, което не може да се продаде?

Съдебният изпълнител има правото да продава вещите на длъжника, за да събере необходимите парични средства. Все пак, законът предвижда т.нар „несеквестируемо имущество“, което не може да е обект на принудителното изпълнение. Такова имущество са домашните любимци, пособията, с които длъжникът упражнява професията си, вещите за обикновено потребление и др.