Бракоразводно дело – развод по взаимно съгласие и по исков ред

В България разводът между съпрузи е възможен по два начина:

  1. по инициатива на единия съпруг или
  2. по взаимно съгласие.

И в двата случая е необходимо да бъде водено бракоразводно дело, но в практиката разводът по взаимно съгласие е по-често срещан. Ето как протича едно дело в двата варианта.

Бракоразводно дело при развод по взаимно съгласие

За да могат съпрузите да се разведат по взаимно съгласие, е необходимо те да се споразумеят не само за прекратяването на брака, но също и за други детайли:

  • Упражняването на родителски права;
  • Използването на семейното жилище
  • Въпроси за издръжка

Родителските права са предмет на споразумението в едно бракоразводно дело, ако от брака има деца, които към момента на развода не са навършили 18 години. Решава се кой родител ще упражнява родителските права, къде ще живеят децата и какъв ще бъде режимът на лични отношения между другия родител и децата.

Необходимо е постигане на съгласие и за използване на семейното жилище, а също може да бъде уговорено и изплащане на издръжка както за деца от брака, така и за някой от съпрузите. Друг въпрос, който трябва да бъде разгледан задължително, е този за фамилните имена на съпрузите след развода.

Споразумение за развод

Началото на едно бракоразводно дело се поставя с молба от съпрузите, към която се прилага споразумение за развода. Желателно е споразумението да бъде изготвено то бракоразводен адвокат. Разбира се, страните биха могли и сами да подготвят документите, разчитайки включително и на напътствията на съда, но добър бракоразводен адвокат ще направи така, че делото да приключи в действителност по бързо и лесно.

Съдебно заседание

В рамките на бракоразводното дело не се разглеждат причините за прекратяване на брака. Достатъчно е съпрузите да присъстват на първото заседание по делото. Това всъщност е задължително, защото те трябва да потвърдят пред съда своето желание за прекратяване на брака.

Адвокатски хонорар и такси

Нормативно установеният минимален хонорар на един бракоразводен адвокат за водене на бракоразводно дело при развод по взаимно съгласие е 400 лв. Всички останали такси и разноски са в размер на по-малко от 100 лв. Ако искаме да си спестим разхода за адвокатски хонорар, може да ползваме онлайн продукта на Advokatami.bg, за да си генерираме нужните документи и указания за изпълнение на процедурата. Лесно е и спестява време и пари. Повече информация на Advokatami.bg/razvod

Бракоразводно дело по инициатива на единия съпруг

Основната разлика тук е, че съпрузите не са постигнали споразумение за развода, било то изобщо за това дали ще се разведат, било за начина, по който ще прекратят своя брак. Отново, както при развода по взаимно съгласие, в рамките на бракоразводното дело трябва да бъдат решени от съда въпросите за родителските права, семейното жилище, издръжката между съпрузите и техните фамилни имена.

Искова молба за развод

Към съда се отправя искова молба от съпруга, който желае развод. Силно препоръчително е молбата да бъде подготвена от бракоразводен адвокат, тъй като в този вид бракоразводно дело често се стига до спор между съпрузите. В молбата трябва подробно да бъдат изложени причините, които налагат развода. Съпругът, който подава молбата, може да иска съдът да се произнесе и относно вината за разстройството на брака, но това не е задължително.

Съдебно заседание

Страните трябва да се явят лично в първото съдебно заседание. Това не означава, че не могат да бъдат представлявани от бракоразводен адвокат, а просто, че тяхното присъствие в съдебната зала е задължително. Ако съпругът, който е поискал развода, не се яви на заседанието без уважителни причини, делото ще бъде прекратено.

Възможно е входа на делото страните да постигнат споразумение относно развода и производството да премине към такова по развод по взаимно съгласие.

Адвокатски хонорар и такси

Адвокатският хонорар при развод по исков ред е по-висок. Установеният в закона минимум е 600 лв. Останалите разноски, включително държавните такси, обикновено са в размер под 100 лв.

Кога е добре да се използва бракоразводен адвокат?

Бракоразводен адвокат може да съдейства и в двете процедури. Когато разводът е по взаимно съгласие, е желателно споразумението между съпрузите да бъде подготвено от адвокат. Присъствието на адвокат в самото дело често не е задължително, но практиката показва, че съпрузите се чувстват по-уверени и спокойни пред съда, когато с тях има специалист, който да се погрижи за всички детайли по делото.

Правната помощ от бракоразводен адвокат е много важна при развода по исков ред. В тази ситуация е добра всеки от съпрузите да има свой адвокат, който да защитава правата му. Тъй като по своята характер това бракоразводно дело е спорно (разглеждат се насрещни претенции), е необходимо да се осигури адвокат, който да подготви книжата и да вземе участие в съдебното заседание.

Оригинална публикация: pravatami.bg